Biography

Jerzy Lisak – urodzony 1976 r. w Szczecinie, gdzie ukończył Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2002). Zajmuje się malarstwem olejnym, temperowym oraz rysunkiem, stosując różnorodne techniki malarskie. Niejednokrotnie inspiruje się sztuką epoki renesansu i baroku, co uwidacznia się zwłaszcza w tworzonych przez niego licznych groteskach. Zgłębia alchemiczną stronę techniki malarskiej, czego rezultaty wykorzystuje w swoich pracach. Uczestnik licznych plenerów malarskich (m.in. Uher k. Chełma, Stoczek Malarski, Osieki). Jego obraz Dwie postaci we wnętrzu znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku (MNG/SW/2010/MR). W latach 2015–2017 pracował jako animator malarski oraz painting designer w zespole BreakThru Films będąc autorem największej liczby ujęć animacyjnych filmu „Loving Vincent”. W 2019 r. prowadził zajęcia w ramach International Summer Academy of Fine Arts w Salzburgu razem z Pauliną Ołowską, z którą również bierze udział we wspólnych projektach.

Jerzy Lisak – born 1976 in Szczecin (Poland), where he attended to Constantin Brancusi School of Fine Arts and afterwards graduated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk (Poland) in 2002. He deals with oil painting, tempera and drawing, apply various paintings techniques. He is often inspired by the art of the Renaissance and Baroque era, which is particularly evident in his numerous grotesques. Deeply alchemical side of the painting technique, which he uses in his works. Participant of numerous painting locations. His painting “Two characters in the interior” is in the collection of the National Museum in Gdańsk. In the years 2015-2017 he worked as a painting animator in the band BreakThru Films and become to be known as the author of the largest number of animation shots of the movie „Loving Vincent”. In 2019 with Paulina Ołowska he was working as a teacher of the Summer Academy of Arts in Salzburg (“Alchemistic painting”).